NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Tiêu đề hỏi: Hiện tại chi phí bỏ thai tốn bao nhiêu tiền

Nội dung hỏi:

- https://health-is-life-93.webself.net/blog/2020/08/01/chi-phi-cho-1-lan-pha-thai

- https://onhealth.hateblo.jp/entry/20200801/1596277279

http://tct.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=447
http://lmhtx.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=798
http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=692
https://canloc.hatinh.gov.vn/nghen/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=158
http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=472

Trả lời: