NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Tiêu đề hỏi: Cách thức áp dụng những căn thuốc phá thai hiện giờ

Nội dung hỏi:

- http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=6232 - https://bqlvsip.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=104 - http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=4667 - http://xuanloc-dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=231 - http://stnmt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=307 - http://www.23hq.com/OnHealth/photo/66316541 - http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=566 http://hdnd.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=342 http://tct.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=310 http://lmhtx.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=644 http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=499 https://canloc.hatinh.gov.vn/nghen/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=56

Trả lời: