Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng kính mời các Công ty, doanh nghiệp, đơn vị có năng lực xây dựng tham gia đấu thầu Gói thầu xây lắp: Kho lưu trữ Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng với các nội dung sau:

+ Địa điểm xây dựng:21/1 Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh –quận Hải Châu.
+ Số gói thầu: 01 gói
+ Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoat động ngành Kho bạc Nhà nước
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.
+ Thời gian bán hồ sơ mời thầu:  từ 8h00’ ngày 01/3/2017 đến 17h30 ngày 14/3/2017.
+ Thời gian đóng thầu: 17h30’ ngày 14/3/2017
+ Địa điểm bán: Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng - 236 Bạch Đằng - Phường Phước Ninh – quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
+ Điện thoại liên hệ: 0236.3823896 Email: thanhthuykbdn@gmail.com
+ Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
+ Đảm bảo dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)
+ Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 9h,00’ ngày 15/3/2017 tại phòng họp tầng 3 nhà làm việc KBNN Đà Nẵng. Địa chỉ: 236 Bạch Đằng - Phường Phước Ninh – quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.
+ Giá gói thầu tối đa không quá 14.249.684.000 đồng (Mười bốn tỉ, hai trăn bốn mươi chín triệu, sáu trăm tăm mươi tư ngàn đồng)
Trân trọng kính mời!