Thực hiện mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hoàn thành xây dựng Kho bạc số vào năm 2030, thời gian qua KBNN đã khẩn trương đẩy mạnh triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ về tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT hướng tới Kho bạc số.