Thông báo dừng giao dịch thu NSNN bằng tiền mặt vào thứ bảy tại KBNN Đà Nẵng

                               Đính kèm Công văn 319/KBĐN-KTNN ngày 06/05/2022 của KBNN Đà Nẵng