Tra cứu Văn bản
  Nội dung: Hình thức:
  Số hiệu Văn bản: Ban hành từ ngày:
  Đến ngày:
 
TT 
Số hiệu Văn bản 
Nội dung 
Ngày ban hành 
Đính kèm 
1 2819/QĐ-UBDN Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 và các điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2022. 01/11/2022 Tải xuống
2 60/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP Đà Nẵng 18/10/2022 Tải xuống
3 18/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/09/2022 Tải xuống
4 16/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 18/08/2022 Tải xuống
5 2182/QĐ-UBDN Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND TP Đà Nẵng 17/08/2022 Tải xuống
6 1885/QĐ- UBND Quyết định về điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Đà Nẵng 15/07/2022 Tải xuống
7 1886/QĐ- UBND Quyết định về điều chỉnh , bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 15/07/2022 Tải xuống
8 28/2022/NQ-HĐND Về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn 14/07/2022 Tải xuống
9 29/2022/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 14/07/2022 Tải xuống
10 30/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 Tải xuống
11 31/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 Tải xuống
12 38/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện,thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 Tải xuống
13 40/2022/NQ-HĐND Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 Tải xuống
14 42/2022/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạngvà chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 14/07/2022 Tải xuống
15 44/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2022 Tải xuống
16 1807/QĐ-UBDN Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021, Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 9/5/2022 và Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND TP Đà Nẵng 04/07/2022 Tải xuống
17 1632/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại QĐ số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 và QĐ số 1268/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND TP ĐN 16/06/2022 Tải xuống
18 1268/QĐ-UBDN Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND TP Đà Nẵng 09/05/2022 Tải xuống
19 783/QĐ-UBDN Quyết định về việc kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 24/03/2022 Tải xuống
20 02/NQ-HĐND Nghị quyết quy định hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo kinh phí để chi trả lương cho người lao dộng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11/03/2022 Tải xuống
21 05/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵn 11/03/2022 Tải xuống
22 40/2021/QĐ-UBND Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/12/2021 Tải xuống
23 4078/QĐ-UBND Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 18/12/2021 Tải xuống
24 4002/QĐ-UBDN Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí dịch vụ duy trì thường xuyên cây xanh và dịch vụ quản lý, duy tu công viên, vườn dạo theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện năm 2022. 14/12/2021 Tải xuống
25 32/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/10/2021 Tải xuống
26 33/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/10/2021 Tải xuống
27 2923/QĐ-UBDN Quyết định phê duyệt bổ sung dự toán dự phòng từ nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệmk chi thường xuyên còn lại năm 2021. 07/09/2021 Tải xuống
28 31/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 Tải xuống
29 33/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 12/08/2021 Tải xuống
30 35/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022 12/08/2021 Tải xuống
31 39/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 Tải xuống
32 2623/QĐ-UBDN V/v Ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch đối với các đồ án lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố. 29/07/2021 Tải xuống
33 2423/QĐ-UBDN Phê duyệt kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2021. 13/07/2021 Tải xuống
34 13/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết, quy định kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/06/2021 Tải xuống
35 2110/QĐ-UBDN V/v điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND TP Đà Nẵng. 15/06/2021 Tải xuống
36 1650/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nguồn kinh phí và bổ sung dự toán (đợt 2) kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 14/05/2021 Tải xuống
37 353/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/04/2021 Tải xuống
38 514/QĐ-UBDN Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. 09/02/2021 Tải xuống
39 52/2021/NQ-HĐND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 17/01/2021 Tải xuống


 

Đang trực tuyến: 169
Hôm nay: 458 Hôm qua: 683
Tuần này: 3,035 Tuần trước: 4,942
Tháng này: 102,424 Tháng trước: 185,603
Tổng lượt truy cập: 1,610,429


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập