Tra cứu thông tin thủ tục hành chính
  Tên thủ tục: Thủ tục cấp:
  Số QĐ công bố: QĐ từ ngày:
  QĐ đến ngày:
 
TT 
Tên thủ tục 
Số QĐ công bố 
Ngày ban hành 
Đính kèm 
1 [edit] Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN. 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
2 [edit] Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
3 [edit] Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
4 [edit] Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
5 [edit] Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
6 [edit] Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
7 [edit] Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
8 [edit] Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
9 [edit] Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
10 [edit] Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN. 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống
11 [edit] Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN 230/QĐ-BTC 24/02/2020 Tải xuống


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập