Ngày tin: 02/03/2017
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

 

 

1. Trình tự thực hiện
a) Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư
Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương và các Sở ngành thuộc địa phương) thực hiện gửi văn bản đề nghị được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
Bước 2:  Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư.
b) Cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương và các Sở ngành thuộc địa phương) thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).
Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.
Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Cách thực thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc
- Gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Văn bản của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý); Sở, ngành và công ty nhà nước (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư. Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản để được cấp tiền. Tài khoản để được nhận tiền là tài khoản tiền gửi có mục đích (có mã chi tiết là 92019 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất) do chủ đầu tư làm chủ tài khoản được mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (đối với những trường hợp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản).
- Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các cấp.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ
8. Phí, lệ phí (nếu có): không có
9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
12. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.

 

 

Tải đính kèm

 
 


 

Đang trực tuyến: 183
Hôm nay: 575 Hôm qua: 623
Tuần này: 575 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,683 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,837


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập