Ngày tin: 02/03/2017
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

 

 

- Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình 5 triệu héc ta rừng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán (hoặc tạm ứng) thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (hoặc tạm ứng) cho Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm:
Hồ sơ gửi lần đầu:
- Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền; các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) hoặc kế hoạch trồng cây phân tán được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (bản chính hoặc bản sao y).
- Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật (bản chính hoặc bản sao y);
- Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao hoặc kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
- Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc bản sao y).
- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc với các hộ dân/nhóm hộ (bản chính hoặc bản sao y)
- Danh sách các hộ tham gia trồng rừng đã được Uỷ ban nhân dân huyện duyệt.
Hồ sơ tạm ứng vốn:
Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
- Giấy rút vốn đầu tư;
- Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng.
Hồ sơ thanh toán:
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng.
- Bảng kê tổng hợp kết quả giá trị khối lượng được nghiệm thu theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn (riêng đối với chi phí khoán bảo vệ rừng)
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy rút vốn đầu tư
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có)
* Đối với trợ cấp gạo cho đồng bào thiểu số:
Hồ sơ tạm ứng vốn:
- Dự án cơ sở được cấp có thẩm quyền duyệt (bản chính hoặc sao y)
- Kế hoạch vốn hoặc dự toán kinh phí trợ cấp gạo được cấp có thẩm quyền giao (bản chính hoặc sao y)
- Danh sách các hộ gia đình đăng ký trợ cấp gạo được duyệt; danh sách hộ và số lượng gạo trợ cấp cho các hộ do chủ đầu tư lập (bản chính hoặc sao y).
- Quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo hoặc văn bản giao nhiệm vụ mua, vận chuyển gạo (bản chính hoặc sao y)
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy rút vốn đầu tư
Hồ sơ thanh toán vốn:
- Danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác nhận, chữ ký của các hộ gia đình; chữ ký, dấu của chủ đầu tư; chữ ký, dấu xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã; 
- Bảng kê chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển gạo.
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- Giấy rút vốn đầu tư
b) Số lượng hồ sơ:        1                   (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc
+ Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc
+ Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
          + Giấy rút vốn đầu tư theo mẫu C3-01/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính
          + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo mẫu Mẫu số C3-02/NS; giấy nộp trả vốn đầu tư theo mẫu C3-03/NS kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính
          + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mẫu số B01/KB kèm theo công văn số 17361/BTC - KBNN ngày 21/12/2007 của Bộ Tài chính.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.
+ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004
+ Nghị quyết của Quốc Hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 2 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
+ Nghị quyết số 73/2006/QH11 Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010.
+ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 1998 của Chính phủ
+ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/72004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.
+ Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.
+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015
+ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
+ Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng.
+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.
+ Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH - BTC ngày 2/5/2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010.
+ Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.
+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.
+ Công văn số 424 /Kho bạc Nhà nước-KHTH ngày 19/3/2009 hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
+ Quyết định số 297/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 18/5/2007 và Quyết định số 1539/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 11/12/2007 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
  + Công văn số 17361/BTC-Kho bạc Nhà nước ngày 21/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung chứng từ thanh toán vốn đầu tư.

 

 

Tải đính kèm

 


 

Đang trực tuyến: 131
Hôm nay: 500 Hôm qua: 623
Tuần này: 500 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,608 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,762


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập