Ngày tin: 18/08/2022
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

           Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang tập trung xây dựng kho bạc điện tử, tiến tới kho bạc số với mục tiêu 3 không: không khách hàng đến giao dịch, không tiền mặt và không chứng từ giấy.